Mūsu mērķi

Ilgtermiņa mērķis ir veidot stabilu ietvaru sadarbībai ar pašvaldības iestādēm un citiem partneriem, kas nodrošina:

 • vecāku iniciatīvu īstenošanu,
 • pozitīvu sabiedrisko komunikāciju,
 • iekļaujošu, izglītojošu, radošu sabiedrību novadā.

Statūtos ierakstītie biedrības mērķi ir:

 1. izveidot sadarbības ietvaru, kas sekmētu vecāku iniciatīvu īstenošanu un veicinātu pozitīvu sabiedrisko komunikāciju, atbalstītu zinošas, motivētas un veselas sabiedrības veidošanos novadā;
 2. izveidot atbalsta grupu esošajiem (un topošajiem) vecākiem (un vecvecākiem), kur saņemt atbalstu iniciatīvām, kas saistītas ar bērnu un savu personīgo attīstību, izglītību un veselību;
 3. apvienot vecākus, lai veicinātu tādas izglītības veidošanu, kas sekmē zinātkāri, un palīdzēt bērniem viņu izaugsmē par radošām, zinošām, pozitīvām un par savu rīcību atbildīgām personībām;
 4. veidot sadarbību ar Carnikavas novada izglītības iestādēm, novada domi un citām institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, lai rastu atbalstu mūžizglītības, neformālās un interešu izglītības attīstībai novadā (t.sk. organizējot un popularizējot izglītojošus pasākumus par sabiedrībai aktuālām, interesējošām un reālajai dzīvei nepieciešamām tēmām, veicinātu informācijas apmaiņu starp vecākiem, organizējot tikšanās, seminārus, lekciju ciklus, konsultācijas un citus pasākumus);
 5. apkopot viedokļus un izstrādāt priekšlikumus Carnikavas pašvaldības iestādēm izglītības, veselības un citās ar pilsoniskas sabiedrības veidošanu saistītās jomās;
 6. uzlabot sociālo riska grupu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un apdāvināto bērnu iekļaušanu izglītībā un sabiedrībā atbilstoši katra fiziskajai un garīgajai attīstībai;
 7. veikt sabiedriskā labuma darbības, organizēt seminārus, mācības, nometnes un citus pasākumus;
 8. iesaistīties dažādos projektos un piesaistīt finansējumu ar biedrības mērķu realizāciju saistītām aktivitātēm;
 9. veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju.